A 7. WIZZ AIR DEBRECEN AIRPORT RUN FUTÓVERSENY LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSEKHEZ

 

A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft., (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja a versenyen résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

név: DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft.
székhely:  4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
központi e-mail cím: @  
központi telefonszám: +36-/52-521-192
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: @

A Tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, valamint az érintetti joggyakorlásról. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél (futóverseny lebonyolítása és esetleges további marketing célú megkeresések) szempontjából szükségesek. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Az adatkezelés célja a versenyre nevezők beazonosítása és nyilvántartása, a nevezések rögzítése, valamint jövőbeni marketing célú megkeresések a Társaság részéről.

A megadott adatokhoz a Társaság ügyvezetője, valamint azon munkavállalók férhetnek hozzá, akiknek munkavégzésük során - a szolgáltatás teljesítése érdekében - feltétlenül szükséges. A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és egyéb adat-, titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

E-mailt küldünk minden jelentkezőnek

 • az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról;
 • a sikeres nevezésről a személyes nevezés kivételével (visszaigazoló levél);
 • a versennyel kapcsolatos tudnivalókról;
 • az eredményekről;
 • szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés, marketing célú megkeresés céljából.

A versenyzőkről tárolt adatok

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versennyel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, rajtzónákba sorolás, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldáshoz, továbbá marketing célú megkereséseink esetén is használhatjuk a következő évi rendezvények népszerűsítése céljából.

A pólóméretet azért kérjük, hogy az adott versenyen a megfelelő pólókat tudjuk megrendelni, legyen méretsorozatunk, amelynek alapján becsülni tudjuk az egyes méretekből szükséges mennyiséget.

Alapadatok:

 • teljes név;
 • neme;
 • születési hely, dátum;
 • irányítószám;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.

Az egyes versenyekhez tartozó nevezési adatok:

 • verseny teljesítésének tervezett és tényleges ideje (vagy a fix idős versenyeken megtett táv), kategória, helyezés, néhány esetben részidők;
 • befizetett nevezési díj, kedvezménytípus, fizetési mód és dátum;
 • a rajtszámátvétel, a visszaigazolás, a visszalépés ténye és dátuma;
 • pólóméret;
 • cégnév (amennyiben a cég finanszírozza a nevezését vagy cégeknek kiírt versenyen indul);
 • diáknevezés-e (statisztikai célra, illetve a nevezési jogosultság ellenőrzéséhez);
  • a rajtszámra írandó név (nem kötelező, csak ha a futó kéri, és csak megadott versenyeken);
  • először teljesíti-e ezt a versenyt / távot (nem kötelező – statisztikai és marketingcélra);
  • egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés átadása stb.).

A futóversenyre történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: A futóversenyre történő jelentkezés biztosítása, csapatok összeállítása, rajtszám készítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

kezelt adatok köre: Résztvevő neve, neme, születési helye és ideje, irányítószáma, e-mail címe, telefonszáma, póló mérete.

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése: Az Adatkezelő megbízásából a 7. Wizz Air Debrecen Airport Run futóverseny elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó - a rajtcsomagok átvételéhez szükséges - regisztrációs folyamatokat, valamint a futóversenyhez kapcsolódó sportszakmai feladatok lebonyolítása, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. (4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5.), mint Adatfeldolgozó végzi.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

A személyes adatok tárolásának időtartama: A versenyek lebonyolítását követő 1 évig.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során nem zajlik.

Az adatkezelés folyamatának leírása: Az Adatkezelő által szervezett 7. Wizz Air Debrecen Airport Run futóversenyen jótékonysági, egyéni, családi- és váltó futáson vehetnek részt a nevezők. A részvétel önkéntes, a futóversenyen részt venni kívánók online https://jegy.debrecenisportcentrum.hu/jegyvasarlas weboldalon tudják leadni jelentkezésüket nevük, nemük, születési helyük, idejük, irányítószámuk, e-mail címük, telefonszámuk, póló méretük és az általuk választott táv megjelölésével.

Statisztikai célú adatkezelés

Az adatkezelés célja: A futóverseny fogyasztói piacának elemzése a célzott marketing tevékenység megalapozásához.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

kezelt adatok köre: Résztvevő születési ideje, irányítószáma, póló méret, megjelölt táv.

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése: A statisztikai célú elemzéshez az Adatkezelő nem von be Adatfeldolgozót.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a versenyek lebonyolításától számítva 1 év.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során nem zajlik.

Az adatkezelés folyamatának leírása: Az Adatkezelő által szervezett 7. Wizz Air Debrecen Airport Run futóversenyen regisztrált személyek regisztrációját követően a statisztikai célú elemzéshez szükséges adatok (résztvevő születési ideje, irányítószáma, megjelölt táv) kiválasztásra, majd feldolgozásra kerülnek.

Marketing célú adatkezelés (hírlevél, edzésterv feliratkozás)

Az adatkezelés célja: A futóversenyre regisztrálók tájékoztatása a futóversennyel kapcsolatos változásokról, eseményekről, valamint a rendezvény támogatóinak tevékenységéről. Ezen túlmenően a regisztrálók tájékoztatása az Adatkezelő jövőben várható eseményeiről, rendezvényeiről, továbbá edzésterv küldése hírlevél küldés formájában.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése: A marketing célú adatkezeléshez az Adatkezelő nem von be Adatfeldolgozót.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevélre történő leiratkozásig, de legfeljebb 1 évig.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során nem zajlik.

Az adatkezelés folyamatának leírása: Az Adatkezelő által szervezett 7. Wizz Air Debrecen Airport Run futóversenyre történő regisztráció során lehetőség van feliratkozni marketing és tájékoztató célú hírlevélre, valamint edzéstervre. A hírlevélre és/vagy edzéstervre online https://jegy.debrecenisportcentrum.hu/jegyvasarlas és https://run.debrecenairport.com/hu  van lehetőség feliratkozni.

A hírlevélre és az edzéstervre történő feliratkozás önkéntes és a feliratkozó bármikor leiratkozhat róla az @ -re történő email elküldésével.

Fényképfelvételek készítésével és felhasználásával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: A rendezvényen zajló események, pillanatok megörökítése kapcsán fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása, annak népszerűsítése, valamint a nyilvánosság tájékoztatása és marketing célú hasznosítása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

kezelt adatok köre: A rendezvényre regisztrált vagy látogatóként érkezett érintettek képmása, valamint az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő).

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése: A rendezvényen a fényképfelvételeket az Adatkezelő, illetve a megbízásából a HA Digital Kft. (4025 Debrecen, Hatvan utca 37.) végzi, valamint a videófelvételeket az ATOMICMEDIA Kft. (4024 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 22.), mint adatfeldolgozók készítik.

Az adatkezelés során az adat közzététel céljából az alábbi fél részére kerül továbbításra:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Sajtóosztály)

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő a fényképfelvételeket kizárólag addig kezeli saját belső platformján, valamint a közöségi média felületein, míg az érdeklődésre tart számot, aktualitása van, ezt követően törli azokat.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során nem zajlik.

Az adatkezelés folyamatának leírása: A 7. Wizz Air Debrecen Airpot Run futóversenyen az Adatkezelő, mint a rendezvény szervezője fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A felvételek abból a célból készülnek, hogy azokat az Adakezelő – a rendezvény megörökítése, népszerűsítése és a nyilvánosság tájékoztatása érdekében – jogos érdeke alapján közzé tegye saját, belső közösségi platformján, valamint a közöségi médiában (Facebook, Instagram, Youtube) és hírlevél formájában.

A közösségi média adatkezelése vonatkozásban a fent nevezett, közzététellel érintett szervezeteknél tájékozódhat.

A rendezvényeken főszabály szerint tömegfelvételek, illetve olyan felvételek készülnek, melyeken az érintett a kompozíció részeként látható, vagyis a fényképek készítésének célja az események összhatásában való megjelenítése, nem az egyének egyedi ábrázolása.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése szerint „Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”

Természetesen Önnek joga van ahhoz, hogy – akár már a felvétel készítése előtt is – tiltakozzon jelen adatkezelés ellen. Tiltakozását jelezheti a fénykép készítője részére a fénykép készítését megelőzően, vagy a későbbiekben az Adatkezelő fenti elérhetőségein. Amennyiben a fénykép személyek kisebb csoportjára irányul, úgy a felvétel készítője minden esetben kifejezetten megkérdezi az érintetteket, hogy kívánják-e a felvétel elkészítést és közzétételét.

Az Adatkezelő különös súllyal veszi figyelembe az Ön tiltakozását, amennyiben arra a felvétel készítését, vagy közzétételét megelőzően kerül sor, vagy ha a fényképek személyek kisebb csoportját ábrázolják (ezek a fényképek- tiltakozás esetén - rendszerint nem kerülnek elkészítésre, vagy azok közzétételét – tiltakozás esetén - mellőzi az Adakezelő). Természetesen az Önt ábrázoló fényképek közzétételét követően is megilleti Önt a tiltakozás joga.

Tiltakozása esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy van-e elsőbbséget élvező jogos érdeke az Önt ábrázoló fénykép kezelése tekintetében, és ennek alapján dönt kérése teljesíthetőségéről.

Fontos tudnia, hogy az Adatkezelő a fényképek készítése és közzététele során mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ne kerüljön sor olyan fénykép készítésére és közzétételére, mely az érintett számára kínos, méltóságát sértő lehet.

Cookie-k (sütik)

A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson. A weben előforduló sütik sok féle információt tárolhatnak, beleértve a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

A Társaság jelenleg a www.debrecenairport.com honlapot (a továbbiakba: Honlap) üzemelteti. A Honlapot lehetőség van adatok megadása nélkül használni, információt szerezni, továbbá a Társaság részére a Honlapon keresztül panaszokat bejelenteni.

A Honlapra látogatók számítógépének, egyéb eszközének egyes adatai és IP-címei a látogatás rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat a Társaság kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a Honlapot milyen gyakran látogatják és az egyes látogatók alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket a Társaság semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személyesen beazonosítható lenne.

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Társaság kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a látogató számítógépére, egyéb eszközére adatfeljegyzés, a látogató azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A látogató az internethozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Társaság cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, egyéb eszközén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a látogató nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A Társaság a Google Inc. Google Analytics Google szolgáltatását használja.

A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára az azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhetőek el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.

A web beacon visszautasítására nincs lehetőség. A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A Honlapot kizárólag látogatás céljából igénybe vevők esetében az adatkezelés kizárólag a tájékoztatásuk biztosítása érdekében történik, melynek során a látogatásuk kezdő és befejező időpontját, valamint cookie-kat rögzít a Társaság, melyet elektronikusan őriz meg az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 2 évig.

 

***********

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai, amellyel személyazonosságának igazolását követően élhet:

 • Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben nem szeretné, hogy a megadott adatokat a megjelölt határidőig kezeljük, úgy kérését bármikor jelezheti részünkre fenti elérhetőségünk bármelyikén. Ebben az esetben Társaságunk gondoskodik a megadott adatai törléséről. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. /GDPR 7. cikk (3)/ – A hozzájárulás visszavonása azon fenti adatkezelések tekintetében alkalmazható, amelyek jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.
 • Tájékoztatás kéréséhez (hozzáféréshez) való jog – Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Társaságunknál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint erre vonatkozóan információkhoz férjen hozzá (adatkezelés célja, személyes adatok kategóriái, címzettek, adattovábbítás, időtartam, panasz, adatok forrása stb.). Társaságunkhoz küldött kérelmére személyes adatainak kezeléséről bármikor kaphat tájékoztatást, amely ingyenes, ha a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet Társaságunkhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetben Társaságunk költségtérítést állapíthat meg. A költségtérítés mértékéről Társaságunk tájékoztatja Önt. A tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően bocsátjuk rendelkezésére. /GDPR 15. cikk/ – Ezen érintetti jog azon fenti adatkezelés tekintetében alkalmazható, amelynek jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.
 • Adatok helyesbítéséhez (kiegészítéséhez) való jog – kérelmére Társaságunk a hiányos vagy pontatlan adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. /GDPR 16. cikk/ – Ezen érintetti jog azon fenti adatkezelés tekintetében alkalmazható, amelynek jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.
 • Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog – kérelmére, a GDPR 17. cikk (1) bekezdés alapján Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat. Erre akkor kerülhet sor, ha:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • hozzájárulást az érintett visszavonta és nincs az adatkezelésnek más jogalapja;
  • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
  • jogellenes adatkezelés;
  • személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni;
  • személyes adatok gyűjtésére, közvetlenül gyermekek részére információs társadalommal összefüggőszolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Ezen érintetti jog azon fenti adatkezelés tekintetében alkalmazható, amelynek jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

 • Személyes adatok kezelésének korlátozása – kérelmére Társaságunk korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétel teljesül (adatok pontosságának vitatása; jogellenes adatkezelés; adatkezelőnek nincs már nincs szüksége a személyes adatra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítése okán; érintetti tiltakozás esetén az adatkezelő jogos indokai elsőbbségének vizsgálata az érintett jogos indokaival szemben). – Ezen érintetti jog azon fenti adatkezelés tekintetében alkalmazható, amelynek jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat az Ön által kért helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Társaságunk tájékoztatja Önt ezen címzettekről.

 • Adathordozhatósághoz való jog – kérelmére Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk, ha az adatkezelés automatizált módon történik. /GDPR 20. cikk/ – Ezen érintetti jog azon fenti adatkezelés tekintetében alkalmazható, amelynek jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.
 • Tiltakozáshoz való jog – Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen. Társaságunk az Ön tiltakozásának megalapozottsága esetén az adatkezelést megszünteti, az adatokat zárolja a GDPR 21. cikkben meghatározott feltételek alapján. – Ezen joga jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelések közül kizárólag a GDPR 6. cikk (f) pontos jogalapon kezelt adatkezelés esetén érvényesíthető. /GDPR 21. cikk/ – Ezen érintetti jog azon fenti adatkezelés tekintetében alkalmazható, amelynek jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.
 • Jogorvoslathoz való jog - Amennyiben úgy érzi személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, a Társaságunk Adatvédelmi Tisztviselőjének fent megadott e-mail címén jelezze azt. Társaságunk törekszik arra, hogy mindent elkövessen a sérelem orvoslása érdekében. Érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem mintát a www.debrecenairport.com/adatvedelem aloldalon az „Érintetti jogok gyakorlása” címszó alatt talál.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( @ , 1363 Budapest, Pf.: 9.) gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Tájékoztató alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: dpo@debrecenairport.com

Debrecen, 2024.05.27.

 

Debrecen International Airport Kft.
Adatkezelő