Debrecen International Airport Kft.
H-4030 Debrecen, Repülőtér út 12.
Adószám: 11554235-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-005171
Statisztikai számjel: 11554235-5223-113-09
Képviselő: Király Tamás ügyvezető

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
(ajándéksorsolás)

A jelen nyereményjáték szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Debrecen International Airport Kft. (4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.) által üzemeltetett, Debreceni Nemzetközi Repülőtéren 2023. szeptember hó 23. napján tartandó „6. Wizz Air Debrecen Airport Run” elnevezésű rendezvényhez (a továbbiakban: Rendezvény) kapcsolódó nyereményjátékra (ajándéksorolásra vonatkozik (továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.


I. A játék szervezője és lebonyolítója

Debrecen International Airport Kft., H-4030 Debrecen, Repülőtéri út 12.
Adószám: 11554235-2-09
          - a továbbiakban: "szervező".

 

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:
Weblap: https://www.debrecenairport.com
Facebook oldal:  https://www.facebook.com/debrecenairport
E-mail: @

 

II. A játékban résztvevő személyek

1)      Játékos lehet bárki, aki a

  • Aki a Rendezvényre sikeresen regisztrált és érvényes rajtszámmal rendelkezik
  • akivel szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Szabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Szabályzatnak
      - a továbbiakban: ,Játékos".

 2)      A játék leírását a szabályzat V. pontja tartalmazza.

 3)      Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve aki a Játékben történő részvételhez szükséges adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a szervező nem értesíti külön a Játékost.

 4)      A Játékos kijelenti, hogy a Rendezvényre, így a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 5)      A szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki
          - a Játék menetének befolyásolásával, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során nyereményhez vagy más előnyhöz jutni.

6)      A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

III. Jogi alap


1)      Jelen szabályzat a játék minden résztvevője számára kötelező.

2)      A szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Szabályzatot, vagy magát a Játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.rundeb.com oldalon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

3)      A jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Játékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, továbbá mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

 

IV. A játék időtartama és helye

1)      Jelen Szabályzattal meghirdetett játék:
         Ajándéksorsolás 2023. szeptember hó 23-án 12.00
órákor, mely tombolasorsolás a Rendezvény helyszínén történik.

 2)      A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyeremények sorsolását elhalassza. Ez esetben a résztvevőket írásban értesíti, hogy az értesítésben megjelöli a húzás következő időpontját.


V. A játék menete

1)A nyereményjátékon való részvétel nem kötelező, de részt vehet benne bárki, aki megfelel a jelen szabályzatban rögzített valamennyi feltételnek, a Játék időtartama alatt játszik.

2)      A Játék részletes leírása:

          A rendezvényen a szponzorok által felajánlott ajándékcsomagok kisorsolására kerül sor, közvetlenül a futóverseny eredményhirdetése után. A véletlenszerű kézi húzás alkalmával a rajtszámmal rendelkezők közül kerülnek a nyertesek kiválasztásra.

3)      A szervező nem tartozik felelősséggel a tévesen vagy hamis adatokkal felöltött regisztrációkért.

4)      A szervező az ajándékcsomagokon kívül más nyereményt nem sorsol.

5)      A szervező vezetése fenntartja a jogot, hogy e szabályzatot bármikor módosítsa vagy megváltoztassa, a Játékot ideiglenesen felfüggessze, vagy a sorsolást elhalassza, de csak azt követően, hogy azt írásban közzétette. Ezen szabályzat és rendszer a szervező általános szabályzatának rendeli alá magát.


VI. A nyeremények érvényessége

1)      A nyereményjátékban részt vevő regisztrációk kizárólag akkor érvényesek, ha megfelelnek jelen szabályzat V. pontjában rögzített feltételeknek.

A beküldött regisztrációk adói valós természetes személyek, a Játékos Rendezvényen benyújtott regisztrációja alapján beazonosítható és kapcsolatba lehet vele lépni.

2)      Azon regisztrálók, amelyek nem felelnek meg a kötelező követelményeknek, érvénytelennek minősülnek a Játék szempontjából.

VII. Nyeremény

1)      A játék során az alábbi nyereményeket nyerhetik meg a játékosok:
         50 db ajándékcsomag a rendezvény szponzorainak felajánlásai alapján.

2)      „Nyertes”, a tombolasorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

3)      A Nyertesek elfogadják, hogy amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

4)      A nyeremény pénzre át nem váltható.

VIII. A sorsolás lebonyolítása

1)      A sorsolás a szervező székhelyén lesz:

         H-4030 Debrecen, Repülőtéri út 12. szám alatt

         2023. szeptember hó 23. napján 12.00 órakor

         A nyertesek kiválasztása véletlenszerű sorsolással történik.

2)      A sorsolás alkalmával szükség esetén pótnyertes sorsolása is történik.

3)      A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

4)      A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

5)      Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a fentebb megjelölt személye adatai nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

6)      Ha a játékban résztvevő személy jelen eljárás bármely pontját megsérti, vagy elutasítja, az a nyereményről való automatikus lemondásnak minősül.

IX. A nyertesek értesítése

1)         A nyerteseket a szervező a Rendezvény helyszínén értesíti a rajtszám alapján.

2)         A nyeremény felhasználásához szükségesek az alábbi adatok: rajtszám bemutatása.

X. A nyeremények kézbesítése, átvétele

1)      A Játékosok kötelesek együttműködni a szervezővel a nyeremény átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2)      A nyereményeket a szervező személyesen adja át a nyertesnek.

3)      Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, a Rendezvény helyszínén a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

XI. Adatkezelés

1)      A nyereményjátékon való részvétel a Rendezvényre történő sikeres regisztrációval automatikus, a futóversenyre történő jelentkezéssel a résztvevő hozzájárul, hogy személyes adatait a szervező a célnak megfelelően, valamint a Játék lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje. A Játékos a nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát.

A szervező biztosítja a Játékos számára a nyereményjátékból történő leiratkozást. A nyereményjátékról történő leiratkozás szóban, írásban vagy elektronikus úton történhet a szervező fent megadott elérhetőségének valamelyikén.

2)      A nyereményjáték során a szervező a Játékosról nem kezel személyes adatot a nyereményjátékkal összefüggésben. A nyerteseket a szerveztő a rajtszám alapján értesíti a helyszínen.

3)      A 6. Wizz Air Debrecen Airport Run Futóverseny lebonyolításával összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatos további információ: www.rundeb.com
         A szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a szervezőnél, a szervező fenti elérhetőségein.

4)      A szervező kötelezi magát, hogy a résztvevő személyek adatait bizalmasan kezeli, a törvényi rendelkezések figyelembevételével.

5)      A Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a nyereményre való jogosultságát elveszti. A nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely a jelen Szabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

6)      A Játékosok személyes adatait a szervező további harmadik személynek nem adja tovább. A szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.

XII. Panasz

1)      A nyertesek sorsolásával kapcsolatos esetleges panaszokat a résztvevők írásban adhatják le a szervezőnek a húzástól számított 3 napon belül. Ezen idő eltelte után benyújtott panasz érvénytelen.

2)      A vezetőség vállalja, hogy a panasz benyújtását követően 48 órán belül érdemben válaszol.

XIII. Viták

1)      A szervező és a Játékos között felmerülő esetleges vitákat békés úton rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges, a felek a kizárólagos illetékességgel bíró bírósághoz (Debreceni Járásbíróság, Debreceni Törvényszék) fordulhatnak.

XIV. Vegyes rendelkezések

1)      A Játékban való részvétel a jelen általános Szabályzat kifejezett tudomásulvételét és visszavonhatatlan elfogadását jelenti.

2)      A szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.

3)      A szervező bármely, az adott nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A szervező a Játékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosnak a szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

XV. A szabályzat nyilvánosságra hozatala

1)         A jelen Szabályzat ingyenesen rendelkezésre áll minden érdeklődő számára a www.rundeb.com oldalon.

 

 

Kelt: Debrecen, 2023. szeptember hó 23.

 

 

 

Debrecen International Airport Kft. (szervező)